Forside > Sorø skakklub > Info / love / vedtægter (udgår § 10 ved generalforsamling 2006 og rest omnum)
Dansk Skakunion 2.hovedkreds/soroe/facts/love

Love for Sorø skakklub 

§ 1. Klubbens navn er Sorø Skakklub og er hjemmehørende i Sorø kommune.

Den har til formål at fremme interessen for og kendskabet til skakspillet. 

Til dette formål tilvejebringer klubben fornødent spillemateriale, foranstalter regelmæssige spilleaftener, afholder turneringer og venskabelige kampe. 

§ 2. Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle klubbens anliggender og er beslutningsdygtig uanset de mødendes antal. 

Klubben afholder en årlig ordinær generalforsamling i april måned med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning 

3. Regnskab 

4. Budget og fastsættelse af kontingent 

5. Indkomne forslag 

6. Valg af

a) bestyrelsesmedlemmer

b) bestyrelsessuppleanter

c) 1 revisor

d) 1 revisorsuppleant 

7. Eventuelt 

Generalforsamlingen indvarsles mindst 14 dage forud. 

Eventuelle forslag skal skriftligt indleveres til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen. 

§ 3. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, herunder formand,  næstformand,  kasserer  og materialeforvalter. 

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen og afgår efter tur, således at der på lige årstal vælges 3 medlemmer og på ulige årstal vælges 2 medlemmer.

Afstemningen er skriftlig.

Ved valg afgives højst et antal stemmer svarende til personer på valg. 

§ 4. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen. Bestyrelsesmøder afholdes iøvrigt, når formanden finder det nødvendigt, eller når medlemmer af bestyrelsen forlanger det. Bestyrelsen leder klubbens drift og turneringer og afgør op- og nedrykningsspørgsmål samt nyindmeldte medlemmers placering i turneringsklasserne. 

Ved afstemning i bestyrelsen er simpel majoritet gældende. 

§ 5. Formanden repræsenterer klubben og leder dens virksomhed i overensstemmelse med lovene og efter generalforsamlingens og bestyrelsens beslutninger. Han er berettiget til at handle på bestyrelsens vegne i sager, der ikke tåler udsættelse, men må i så fald snarest forelægge disse for bestyrelsen. 

§ 6. Regnskabsåret går fra 1. april til den 31. marts. 

§ 7. Kontingentet, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen, opkræves kvartalsvis og er forfaldent til betaling den første spilledag i kvartalet. 

Intet medlem må være  mere end 2 kvartaler i restance og undlader et medlem efter denne frist trods skriftlig påmindelse at betale, bliver vedkommende slettet af klubben. 

Ved sygdom, arbejdsløshed eller lignende kan bestyrelsen dispensere fra ovenstående. 

§ 8. Alt andet spil end skak er ikke tilladt i spillelokalet på de ordinære spilleaftener. 

§ 9. Bestyrelsen kan idømme en spiller karantæne på grund af usportslig optræden, dog ikke længere end til næste generalforsamling. 

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med 14 dages varsel af bestyrelsen enten på egen foranledning, eller hvis 1/3 af medlemmerne kræver det. I sidstnævnte tilfælde skal ønsket om indkaldelse gives til formanden med skriftlig angivelse af grunden, og indkaldelsen skal da ske inden 3 uger fra den dag, kravet om indkaldelse er indgivet. 

§ 11. Lovændringer vedtages på en generalforsamling med 2/3 af de indgivne stemmer. Ved alle øvrige afstemninger er simpel majoritet gældende. 

§ 12. Klubben kan ikke opløses, så længe den består af mindst 7 medlemmer. I tilfælde af opløsning deponeres klubbens spillemateriale og formue, indtil en ny "Sorø Skakklub" oprettes. 

----------------------

§ 10 jubilæumsfond udgår og de følgende § omnummereres (2006)

 

kildemateriale: "LMO 30.06.2006"

© 2008 Dansk Skak Union. 2.hovedkreds. Redaktør Jens Lundberg.
Siden er sidst indlæst: 01. februar 2008 22:45