Forside > Sydøstlolland Skakklub > Vedtægter
Dansk Skakunion 2.hovedkreds/sls/facts/love

Vedtægter for Sydøstlollands skakklub.

§ 1. Foreningens navn er Sydøstlollands skakklub. Formålet med foreningen er at spille skak i et røgfrit miljø, samt at give voksne og børn mulighed for at lære at spille skak. Som medlemmer optages enhver som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Indmeldelse og udmeldelse sker til formanden eller kassereren. 

§ 2  Foreningens hjemkommune er Nysted Kommune. 

§ 3. Foreningen har en bestyrelse, der består af formand, kasserer og 3 medlemmer. Bestyrelsen mødes mindst to gange årligt. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen i april måned. 

§ 4. Der opkræves et årligt kontingent, som fastlægges på den årlige generalforsamling. En del af kontingentet går til medlemskab af Dansk  Skak Union. 

§ 5. Der vælges en revisor til at revidere foreningens regnskab. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 

§ 6.  Ved nedlæggelse af Sydøstlollands skakklub overgår foreningens aktiver til et almennyttigt formål, som bestemmes på den afsluttende generalforsamling. 

§ 7. Vedtægtsændringer kan kun foretages på den årlige generalforsamling. Vedtægterne kan ændres med 2/3 flertal af de fremmødte og træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på, hvis ikke andet er anført. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden eller kassereren. er påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser der påhviler foreningen. 

§ 8.  Dagsorden for generalforsamling:

1.      Valg af ordstyrer

2.      Formandens beretning.

3.      Regnskab fremlægges og kontingent fastlægges.

4.      Fremtidige opgaver diskuteres.

5.      Formanden vælges på lige år.

6.      Kassereren vælges på ulige år.

7.      Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, den ene på lige år og 2 på ulige år.

8.      Valg af revisor.

9.      Eventuelt. 

 

§ 9.  Disse vedtægter træder i kraft 26.08.2003. Vedtaget 26.08.2003. På foreningens vegne Robin Jakobsen, Døllefjeldevej 3, 4990 Sakskøbing


kildemateriale: "T&R Jakobsen 13.09.2003"

© 2015 Dansk Skak Union. 2.hovedkreds. Redaktør Jan Ambirk.
Siden er sidst indlæst: 18. februar 2015 kl: 14:23